Vedtekter for Kaland Barnehage

 

1 FORMÅL

 • Kaland barnehage drives i samsvar med ”Lov om barnehager” og de til enhver tid gjeldende forskrifter, retningslinjer og årsplan.
 • Kaland barnehage har kristen formålsparagraf som utøves i samarbeid og nær forståelse med barnas hjem.
 • Kaland barnehage har som formål å drive barnehage, med vekt på å tilby plasser tilpasset behovet i nærmiljøet.
 • Det legges spesielt vekt på å skape et trivelig miljø hvor barna kan føle seg trygge og lære ansvarsfølelse og toleranse, samt omsorg for hverandre. Barnehagen skal gi et godt miljø med vekt på samvær med andre barn og voksne.

2 ORGANISERING:

 • Kaland barnehage eies og drives av Kaland barnehage as.
 • Foreldre som har sine barn i barnehagen må være villige til å stille til valg til samarbeidsutvalget.
 • Kaland barnehage er stengt i forbindelse med jul og påske som Kaland skole. Barnehagen er stengt 4 hele uker i juli. Planleggingsdager fastsettes for det enkelte år.
 • Dersom det er færre enn 5 barn som har satt seg opp på inneklemte dager kan styrer bestemme at barnehagen holder stengt.
 • Kaland barnehage er medlem av Private Barnehagers Landsforening (PBL).
 • Kaland barnehage tilbyr 1/1 og ½ plasser. ½ plasser går annenhver dag (mandag, onsdag, fredag en uke og tirsdag, torsdag påfølgende uke).
 • Åpningstid er 0715 – 1630. Barna skal hentes i god tid før dette, slik at de ansatte kan avslutte oppsynet med barna og låse 1630.

3 OPPTAK

 • Opptakskretsen er Bergen kommune. Dersom det er ledige plasser etter at søknadene fra opptakskretsen er behandlet kan det tas opp utenfor kretsen.
 • Opptak foretas av Styrer. I tråd med rutinene for felles opptak i Bergen gis det ikke avslag på søknad. Vedtak om tildeling av plass kan ankes skriftlig til eierstyret som fatter endelig vedtak.
 • Tildelt plass beholdes inntil barnet begynner på skolen.

Opptak skjer etter følgende prioriteringer, Ref vedtak i Bergen bystyre 22. november 2005 og Lov om barnehager §13:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne. Dette forutsetter at barnehagens fysiske miljø er egnet til å ta imot det funksjonshemmede barnet.
 • Barn med barnevernsvedtak. jfr Lov om barnevernstjenesten §4-4 og §4-12.

Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. Barn av ansatte i barnehagen prioriteres ved ledig plass.

4 Aksept og oppsigelse av plass

Barnehagen sender ut tilbud om når plassen tilbys fra. Betalingsforpliktelse gjelder fra den dato plassen tilbys fra. Tilbud om plass skal aksepters skriftlig av foresatte. Når foresatte har bekreftet plass i barnehagen, fører dette til betalingsforpliktelse for minimum 3 måneder. Dette gjelder selv om du likevel skulle ønske å takke nei til plassen før barnet har begynt. Oppsigelse må skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 3 måneder og regnes fra den 1. i påfølgende måned, slik at det betales for 3 hele måneder etter at skriftlig oppsigelse er mottatt. Plassen beholdes ut oppsigelsestiden.

5 Foreldrebetalingen

Prisen fastsettes av eierstyret og følger forskrift om maksimalpris.

Det betales for plassen fra den første i den måneden plassen er stilt til disposisjon. Det betales for 11 måneder pr skoleår. Betalingen er forskuddsvis. Betaling for mat, frukt og turer kommer i tillegg til betaling for plassen. Satsene for dette avtales basert på behandling i Samarbeidsutvalget.

Aksept av plass innebærer betalingsforpliktelse for denne og aksept for at barnehagen ved manglende betaling, etter 14 dagers skriftlig frist til å betale alt utestående kan oversende kravet til inkasso. Utestående betaling for 2 måneder eller mer kan medføre at barnet mister plassen med 2 ukers varsel.

Ved for sen henting belastes dekning av overtidsbetaling for de ansatte, minimum kr 400.

6 Leke- og oppholdsareal pr barn

Arealnormens krav er 4 m2 inne og 24 m2 ute, for barn over 3 år og 5,3 m2 inne og 32 m2 ute for barn under 3 år. Eiers norm for utnyttelse av areal er 3,5 og 5,16 m2 pr barn for hhv over 3 år og under 3 år.
Lekearealet inne er 92 m2. I tillegg disponerer barnehagen 1/3 av KIL-hallen, totalt >300 m2. Det inngjerdede utearealet er på 1000 m2. Arealet inne og ute utnyttes i forhold til arealnormen og søkermassen.
Barnehagen er godkjent for 23 barn dersom alle er over 3 år.

7 Dugnad

I løpet av skoleåret vil det bli avhold 2-3 dugnader i barnehagen.

8 Internkontroll

Barnehagen følger gjeldende regler for internkontrollsystem.

9 Gyldighet

Disse vedtektene er vedtatt av eierstyret 3. februar 2017 Eierstyret forbeholder seg retten til å endre vedtektene dersom brukerbehovet eller andre forhold skulle gjøre det nødvendig.